Tưởng kem muốn ra rầu ai ngờ vẫn lì

By | May 13, 2017

Tưởng kem muốn ra rầu ai ngờ vẫn lì. Làm mẹ nhập hẳn vào khoa cấp cứu nằm giờ lại bình chân như vại k thấy í ới gì là thế nào. Vâng giờ con thì chưa thèm ra còn con mẹ thì vật vã nằm đợi đau đẻ. Từ giờ đến CN k chịu ra bà ngoại cho cả 2 mẹ con lên thớt cho sướng bây giờ. Con ơi là connnnnnnn